http://www.kklanamai.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

บริการ

ระเบียบ เงินบำรุง
นโยบายรัฐฯด้านส.ธ.
เบิกค่ารักษาพยาบาล
เบิกค่าศึกษา
ตรวจสอบสิทธิ์ทันต
KPI. MIS 3
ส่งJHCIS 43.....
คีย์ บสต.
ค่าป่วยการ อสม.
ข้อมูล..Data center
เคลม... พรบ.จากรถ
JHCISรพ.สต.บ้านโพธิ์
เฝ้าระวังโรค SRRT
รายงานพลังงาน
ยื่นภาษีออนไลน์
ตรวจสอบสิทธิ์
งานวิจัยสาธารณสุข
นวัตกรรมสุขภาพ
ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ
ทดสอบความเร็วเน็ต
ซื้อ,จ้างภาครัฐ( e-GP)
ข่าวสารJHCIS>>
รับ - ส่ง email
สถิติโลกน่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ
คลังความรู้ gotoknow
ค้นงานวิจัย
ตรวจหวยทุกชนิด
ดูแลผู้สูงวัย(LTC. )
รายงานโรค(506)

บุคลากร

บทความทั่วไป

บทความวิทยานิพนธ์

บทความสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

บทความน่าสนใจ


ส.ธ. จัดงบ 1,500 ล้านบาท ก่อสร้าง รพ.สปร. แห่งใหม่ และเป็นศูนย์โรคมะเร็ง

ส.ธ. จัดงบ 1,500 ล้านบาท ก่อสร้าง รพ.สปร. แห่งใหม่ และเป็นศูนย์โรคมะเร็ง
กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรงบประมาณ 1,500 ล้านบาท ก่อสร้างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรรค์ แห่งใหม่ และเป็น ศูนย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ทารกแรกเกิด และอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีบุคลากร เครื่องมือแพทย์ทันสมัย รักษาผู้ป่วยในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วย นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชรและพิจิตร ประชาชนได้รับการรักษาทันเวลา ลดเสียชีวิตและความพิการ คาดจะเปิดให้บริการได้ในอีก 5 ปี   
 
เช้าวันนี้ (28 พฤศจิกายน 2557)  นาย แพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงพยาบาล (รพ.) สวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุ จำนวน 197 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก   ประกอบด้วยอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ขนาด 5 ชั้น อาคารรังสีรักษาโรคมะเร็ง โดยใช้งบประมาณกว่า 225 ล้านบาท ซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559     
 
นายแพทย์ณรงค์  กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณวงเงิน 1,500  ล้านบาท ลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ ระหว่างพ.ศ. 2557-2561  เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรค หัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งเฉพาะรังสีรักษา ทารกแรกเกิด และด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประจำเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งมีเครือข่ายบริการร่วม 5 จังหวัดได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร และพิจิตร เป็นไปตามแผนการจัดบริการประชาชนในสาขาโรคเฉพาะทางอย่างเต็มศักยภาพ เนื่อง จากรพ.แห่งเดิมที่ใช้งานขณะนี้ สถานที่คับแคบมาก ไม่สามารถขยายบริการประชาชนตามที่ควรจะเป็น ต้องส่งต่อผู้ป่วยบางส่วนประมาณร้อยละ 10 ไปรักษาข้ามเขตในกทม.หรือโรงพยาบาลในเขตอื่นๆ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง ซึ่งเป็นความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ เป็นภาระค่าใช้จ่ายของญาติในการดูแลผู้ป่วยนอกพื้นที่ ทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่ได้รับการรักษาตามนัดอย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาการ เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
 
นายแพทย์ณรงค์กล่าวต่อว่า ในการพัฒนาครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผน 3 ส่วนหลัก ๆ       ได้แก่ 1. การก่อสร้างอาคารบริการต่างๆ ได้แก่ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน รังสีรักษา หอผู้ป่วย 6 ชั้น รวม 144 เตียง จำนวน 4 อาคาร อาทิ อาคารสนับสนุนบริการ อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ วงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท    2. การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ด้านการตรวจวินิจฉัย และรักษา ผ่าตัด โรคหัวใจและหลอดเลือด เครื่องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง วงเงินประมาณ 130 ล้านบาท และ 3.งบพัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวม 17 สาขา 45 คน เช่นประสาทวิทยา โรคหัวใจ โรคมะเร็ง จิตเวช โรคระบบหายใจ คาดว่าจะเริ่มทยอยเปิดให้บริการได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า สามารถ ทำการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการฉายแสงรังสีที่เหมาะสมทันเวลามีชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้รับการรักษาทันเวลาและลดอัตราการเสียชีวิต และความพิการ 
 
ทางด้านนายแพทย์ศักดิ์ชัย นิลวัชรารัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ กล่าวว่ารพ.สวรรค์ประชารักษ์ที่ให้บริการประชาชนขณะนี้ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 653 เตียง ปัจจุบันมีบุคลากรเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 1,900 คน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขาทั้งหมด 126 คน เช่น  สูตินารีเวช ศัลยกรรม กุมารแพทย์    ในปีงบประมาณ 2557  มีผู้ป่วยนอกรับบริการ 530,000 ราย  เฉลี่ยวันละ 1,900 ราย มีผู้ป่วยในพักรักษาตัวเฉลี่ยวันละ 620 ราย   มีผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินเฉลี่ยวันละ 200 ราย โรงพยาบาลแห่งใหม่นี้อยู่ห่างจากแห่งเดิมประมาณ 6 กิโลเมตร ในการจัดบริการประชาชนนั้น ขณะนี้ได้ใช้หลักบริหาร จัดบริการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 3 ทุกระดับ เหมือนเป็นโรงพยาบาลเดียวกัน ประชาชนจะได้รับบริการดียิ่งขึ้น ดำเนินการมา แล้ว 2 ปี พบว่าได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆ เช่นการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ พบว่าอัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือดมากขึ้น จากเดิมร้อยละ 24 ในปี 2554 เพิ่มเป็นร้อยละ 68 ในปี 2557   ส่งผลให้อัตราตายจากโรคนี้ลดลงจากร้อยละ 18 เหลือร้อยละ 16 ในปีเดียวกัน ส่วนอัตราตายจากการบาดเจ็บทางสมองลดลงจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 4 ในปีเดียวกันเช่นกัน    จึงมั่นใจโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่นี้ จะเป็นศูนย์กลางรับส่งต่อดูแลรักษาผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพที่ 3  ได้ทุกโรค ประชาชนภายในเขต 5 จังหวัดที่มีประมาณ 5 ล้านคนได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยรพ.แห่ง ใหม่นี้ การเดินทางสะดวกมาก ไม่เสี่ยงปัญหาน้ำท่วมในอนาคต   ซึ่ง รพ.ที่ให้บริการขณะนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และเคยประสบน้ำท่วมหนักในปี  2554 ต้องปิดบริการนานถึง 18 วัน    
 
********************** 28 พฤศจิกายน 2557

Tags :

view

นาฬิกา

Alternative content

ปฎิทิน

« June 2019»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

สถิติ

เปิดเว็บ23/12/2008
อัพเดท02/06/2019
ผู้เข้าชม446,622
เปิดเพจ528,014

 หน้าแรก

 ติดต่อเรา

view