http://www.kklanamai.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

บริการ

ระเบียบ เงินบำรุง
นโยบายรัฐฯด้านส.ธ.
เบิกค่ารักษาพยาบาล
เบิกค่าศึกษา
ตรวจสอบสิทธิ์ทันต
KPI. MIS 3
ส่งJHCIS 43.....
คีย์ บสต.
ค่าป่วยการ อสม.
ข้อมูล..Data center
เคลม... พรบ.จากรถ
JHCISรพ.สต.บ้านโพธิ์
เฝ้าระวังโรค SRRT
รายงานพลังงาน
ยื่นภาษีออนไลน์
ตรวจสอบสิทธิ์
งานวิจัยสาธารณสุข
นวัตกรรมสุขภาพ
ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ
ทดสอบความเร็วเน็ต
ซื้อ,จ้างภาครัฐ( e-GP)
ข่าวสารJHCIS>>
รับ - ส่ง email
สถิติโลกน่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ
คลังความรู้ gotoknow
ค้นงานวิจัย
ตรวจหวยทุกชนิด
ดูแลผู้สูงวัย(LTC. )
รายงานโรค(506)

บุคลากร

บทความทั่วไป

บทความวิทยานิพนธ์

บทความสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

บทความน่าสนใจ


วิทยามอบนโยบายการทำงาน

วิทยามอบนโยบายการทำงาน

รมว.วิทยา พร้อม รมช.ต่อพงษ์ มอบนโยบาย 16 ข้อ แก่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ยึดหลักบูรณาการการทำงานร่วมระหว่างกระทรวง และทำงานเป็นทีม


               รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายการทำงานแก่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 16 ข้อ เน้นบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทำงานเป็นทีม ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มั่นใจศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข ช่วยผลักดันนโยบายของรัฐบาลบรรลุผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

 

บ่ายวันนี้(30 สิงหาคม 2554)ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อม ด้วยนายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายการบริหารงานสาธารณสุข แก่ผู้บริหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ   

 

นาย วิทยา กล่าวว่า นโยบายที่มอบในวันนี้ มี 16 ข้อ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นให้ทำงานเป็นทีม และทำแบบบูรณาการร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานระหว่างกระทรวงกับกระทรวง ระหว่างกรมต่างๆ เช่น การดูแลผู้ประกันตนร่วมกับกระทรวงแรงงานฯ หรือกระทรวงพัฒนาสังคมฯในเรื่องของกลุ่มสตรี ผู้พิการ เขาก็ต้องทำงานร่วม กับกระทรวงสาธารณสุข  การบูรณาการร่วมกันและการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญ บางทีเรามีงบประมาณ อยู่น้อย แต่เราประหยัดได้โดยการแชร์กัน ซึ่งจะเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ ประหยัดเงิน แต่เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ผม คิดว่าด้วยความร่วมมือและความสามารถของบุคลากรสาธารณสุขทุกคน มีความพร้อมที่จะปฎิบัติ ตามนโยบาย โดยการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในวันนี้ นำไปสู่พี่น้องประชาชน และทำงานด้วยรอยยิ้ม ผมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอเป็นส่วนหนึ่งและขอทำงานในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ภายใต้นโยบายที่ได้ให้ไว้แล้ว ผมเชื่อในความสามารถของท่านทุกคน เราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน นายวิทยากล่าว  

 

ด้าน นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผมปวารณาตัวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเราจะทำงานเป็นทีม บูรณาการทุกกระทรวง ทบวง กรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา และได้ย่อนำมาเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บรรลุผล ต้องอาศัยบุคลากรในการขับเคลื่อนนโยบาย เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยผมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปวารณาตัวว่าเป็นคลังสมอง เป็นส่วนคิดแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับนโยบายที่แถลงกับรัฐสภา โดยให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ คัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน ในการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตรงตามนโยบายทั้ง 16 ข้อ

 

สำหรับนโยบายการทำงาน 16ข้อ มีดังนี้ 1.พัฒนา งานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์2.เพิ่มคุณภาพระบบหลักประกัน สุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึง เป็นธรรม สร้างระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพ

 


 

3.เร่งรัดมาตรการสร้าง สุขภาพโดยมีเป้าหมาย เพื่อลดอัตราป่วย ตายและผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง ด้านนโยบายสาธารณะ      4.เร่งรัดดำเนินการคุ้ม ครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัย5.เตรียมความพร้อม พัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัย การจัดการที่มีประสิทธิผล ทันการณ์ เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยสุขภาพ

 

          6.จัดให้มีการดูแลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอื่นๆ เช่น แรงงานข้ามชาติ7.สร้างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคน โดยสนับสนุนอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย        8.สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยปรับระบบค่าตอบแทนให้เหมาะสม และความก้าวหน้าในวิชาชีพที่เป็นธรรม สร้างกลไกพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

 

9.เพิ่มการลงทุนในระบบบริการทุกระดับ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น มุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท 10.ส่งเสริมการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ11.ส่ง เสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Huband Wellness) และระบบโลจิสติกส์ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย12.สนับสนุนความร่วม มือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดบริการสุขภาพ 13.พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้มีคุณภาพและบริการข้อมูลสุขภาพ สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 14.พัฒนา ผลักดันและการบังคับใช้กฎหมายให้เอื้อประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข 15.จัดตั้งศูนย์บำบัด ฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ควบคุม ป้องกันการใช้สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของสาร เสพติดชนิดใหม่  และ16.จัดให้มีสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ เพื่อให้ข้อมูลความรู้ แก่ประชาชน

 

       ***************************************** 30  สิงหาคม 2554   

 

 

Tags :

view

นาฬิกา

Alternative content

ปฎิทิน

« June 2019»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

สถิติ

เปิดเว็บ23/12/2008
อัพเดท02/06/2019
ผู้เข้าชม446,663
เปิดเพจ528,058

 หน้าแรก

 ติดต่อเรา

view