http://www.kklanamai.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 ข้อมูลทั่วไป

บริการ

ระเบียบ เงินบำรุง
นโยบายรัฐฯด้านส.ธ.
เบิกค่ารักษาพยาบาล
เบิกค่าศึกษา
ตรวจสอบสิทธิ์ทันต
KPI. MIS 3
ส่งJHCIS 43.....
คีย์ บสต.
ค่าป่วยการ อสม.
เยี่ยมบ้าน COC
เคลม... พรบ.จากรถ
JHCISรพ.สต.บ้านโพธิ์
เฝ้าระวังโรค SRRT
รายงานพลังงาน
ยื่นภาษีออนไลน์
ตรวจสอบสิทธิ์
งานวิจัยสาธารณสุข
นวัตกรรมสุขภาพ
ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ
ทดสอบความเร็วเน็ต
ซื้อ,จ้างภาครัฐ( e-GP)
ข่าวสารJHCIS>>
รับ - ส่ง email
สถิติโลกน่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ
คลังความรู้ gotoknow
ค้นงานวิจัย
ตรวจหวยทุกชนิด
ดูแลผู้สูงวัย(LTC. )
รายงานโรค(506)

บุคลากร

บทความทั่วไป

บทความวิทยานิพนธ์

บทความสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

บทความน่าสนใจ


การศึกษาความถูกต้องของการใช้ยาและแหล่งที่มาของยาในผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านคลองกำลัง

                                    นวตกรรมการใช้ยา

     การศึกษาความถูกต้องของการใช้ยาและแหล่งที่มาของยา ในผู้สูงอายุ  พื้นที่

สถานีอนามัยบ้านคลองกำลัง  ตำบลหนองบัว  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์

ผู้จัดทำ                                              นายสุวรรณ์ เพ็ชรรัตน์ และนางเรณู  เพ็ชรรัตน์

    ___________________________________________________________________________

ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา

        ปัจจุบันประชากร กลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เป็นผลของการพัฒนาทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข               ของประเทศ  ประชากรผู้สูงอายุของอำเภอหนองบัว คิดเป็นร้อยละ 14.76 ของประชากรทั้งหมด                                        (เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองบัว. 2553 : 5) และจำนวนประชากรผู้สูงอายุของพื้นที่สถานีอนามัยบ้านคลองกำลัง  คิดเป็น ร้อยละ 12.13 ของประชากรทั้งหมด (ข้อมูลเพื่อการวางแผน สถานีอนามัยบ้านคลองกำลัง. 2552 : 2)

        ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเสื่อมโทรมทางด้านร่างกาย  ซึ่งพบว่ามีอาการปวดตามข้อ ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดเอว           ปวดเข่าและแขนขาอ่อนแรงจนทำให้การเคลื่อนไหว การลุกนั่ง การทำกิจวัตรประจำวัน ด้วยความลำบาก                            ผู้สูงอายุบางคนยังมีปัญหา  ด้านการได้ยิน  และการมองเห็น รวมถึงปัญหาด้านจิตใจ จากภาวะเครียด                           วิตกกังวลจนส่งผลกระทบทำให้นอนไม่หลับ อีกทั้งยังพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่  มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง                     ได้แก่  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหอบหืดเป็นต้น  และพบว่าผู้สูงอายุบางคนมีภาวะแทรกซ้อน                     ที่เกิดจากโรคเรื้อรัง  จนทำให้เกิดปัญหาการเป็นอัมพาตที่จำเป็น  ต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

        ข้อมูลการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุ  ทั้งหมดมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสามารถเข้ารับบริการที่                 สถานีอนามัยบ้าน คลองกำลังได้อย่างสะดวกสบาย จากการบริการด้านสาธารณสุข  ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่                            ได้แก่โครงการรักษาฟรีทุกกลุ่มอายุ  ของรัฐบาล  และการบริการที่ทันสมัยทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ                    ได้สะดวก  รวดเร็ว  จึงมีการบริโภคยาที่ผลิตจากสาร   สังเคราะห์กันอย่างเกินความจำเป็น  จนเกิดการดื้อยา                   และอันตรายจากพิษสะสมของยาตามมา สถานีอนามัยบ้านคลองกำลังจึงสนใจที่จะศึกษา ถึงการใช้ยาของผู้สูงอายุ             ด้านความถูกต้องในการใช้ยาและแหล่งของยาที่ผู้สูงอายุใช้มาจากแหล่งใดบ้าง จึงทำการศึกษาศึกษา                                                                      

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.     เพื่อศึกษาความถูกต้องของการใช้ยาในผู้สูงอายุว่าถูกต้องเพียงใด

2.     เพื่อศึกษาแหล่งที่มาของยาที่ผู้สูงอายุได้มาจากแหล่งใดบ้าง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

1. แบบสำรวจการใช้ยาในผู้สูงอายุในพื้นที่ สถานีอนามัยบ้านคลองกำลังประกอบด้วย

1.1   ข้อมูลทั่วไปได้แก่  อายุ  เพศ  การอ่านออกเขียนได้  สถานที่รับยา  วิธีการไปรับยา

การรับประทานยา

  1.2 ชนิดของยาที่รับประทาน และหลักวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง ได้แก่ ถูกคน  ถูกขนาด  

ถูกโรค  ถูกเวลา  ถูกวิธี  ครบระยะเวลาที่ต้องรับประทาน

  1.3 สภาพยาที่พบ  ปกติหรือเสื่อมสภาพ

  1.4 แหล่งที่มาของยา สถานีอนามัย /โรงพยาบาล/ร้านค้า/คลีนิก

        2. เกณฑ์การเปรียบเทียบความถูกต้องของการใช้ยา โดยคิดความถูกต้องทุกข้อ ดังนี้

            2.1  ถูกคน ถูกขนาด  ถูกโรค  ถูกวิธี  ครบระยะเวลาที่ต้องรับประทาน

            2.2  ไม่พบยาเสื่อมสภาพ

            2.3  ไม่พบยาชุด หรือยาแผนโบราณที่ไม่ถูกต้อง

           แบบสำรวจผู้ศึกษาได้สร้างเองจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบเครื่องมือโดย                                   เภสัชกรประจำโรงพยาบาลหนองบัว

ขอบเขตของการศึกษา

                         ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุที่รับบริการ ที่สถานีอนามัยบ้านคลองกำลัง                                ตำบลหนองบัว  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์  ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2553  จำนวน  127 ราย   

                   การเก็บรวบรวมข้อมูล

               การศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  ในระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 10 15 มิถุนายน                            พ.ศ. 2553 โดยการออกสำรวจและสัมภาษณ์ สังเกต ข้อมูลที่บ้านผู้สูงอายุ                                       โดยเจ้าหน้าทีสถานีอนามัยและลูกจ้าง รวม 3 คน  โดยการแนะนำตัวเอง เพื่อสร้างความคุ้นเคยและลดความกังวล                                    ต่อผลกระทบต่อการให้ข้อมูล  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงของการรับประทานยา

                   การวิเคราะห์ข้อมูล

              นำข้อมูลที่ได้ มาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล จัดระเบียบ จัดเรียงข้อมูล และนำไป                                      วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ  คือ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.      ข้อมูลทั่วไป นำไปลงตาราง แจกแจงความถี่ คิดอัตราร้อยละ หาค่ากลาง นำเสนอ

ข้อมูลในรูปตาราง  ประกอบคำอธิบาย

2.   ข้อมูลการใช้ยา นำไปแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอ

ข้อมูลในรูปตาราง  ประกอบคำอธิบาย

ผลการศึกษา

               จากผู้สูงอายุที่สำรวจ จำนวน 54 ราย ผลการศึกษาพบว่า

  1.  อายุของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 60 - 69  ปี    ต่ำสุด  60 ปี สูงสุด 88 ปี

                   2.  ผู้สูงอายุอ่านออกร้อยละ 62.96   อ่านไม่ออกร้อยละ 37.04

                   3.  ผู้สูงอายุมารับยาที่สถานีอนามัยเอง ร้อยละ 94.44

                4.  ผู้สูงอายุจัดยารับประทานเอง ร้อยละ 100

                5.  รายการยาที่ผู้สูงอายุใช้ ทั้งหมด รวม 207 รายการ  เฉลี่ย 3.83 รายการต่อคน ต่ำสุด 1 รายการ สูงสุด 17                     รายการ

                6.  ความถูกต้องของการรับประทานยา พบว่ารับประทานยาได้ถูกต้อง ร้อยละ 55.55 และรับประทานยาไม่ถูกต้อง              ร้อยละ 44.45

                     6.1  ถูกคน ร้อยละ 88.88

                     6.2  ถูกขนาด ร้อยละ 85.50

                     6.3  ถูกโรค  ร้อยละ  86.95

                     6.4  ถูกเวลา  ร้อยละ  82.12

                     6.5  ถูกวิธี     ร้อยละ  89.37

                     6.6  ครบตามเวลา ร้อยละ 88.84

                 7. สภาพยา  พบว่าสภาพ ปกติ ร้อยละ 95.65  เสื่อมสภาพ ร้อยละ 4.35   

                 8. แหล่งที่มาของยา พบว่า รับยาจากสถานีอนามัยบ้านคลองกำลัง ร้อยละ 73.91 จากโรงพยาบาลหนองบัว                               ร้อยละ18.40  จากการซื้อร้านค้า ร้อยละ 6.76  จากคลินิก ร้อยละ 1.44

สรุปผลการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความถูกต้องในการใช้ยาและแหล่งที่มาของยาในผู้สูงอายุพื้นที่                  สถานีอนามัยบ้านคลองกำลัง ตำบลหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

การใช้ยาของผู้สูงอายุ ที่รับยาจากสถานีอนามัยบ้านคลองกำลัง ช่วงเดือน เมษายน พ.ศ.2553 พบว่าการใช้ยา                ได้ถูกต้องตาม หลักการใช้ยา ตามข้อกำหนด ร้อยละ 55.55 และมีการใช้ยาไม่ถูกต้อง ร้อยละ 44.45                              แหล่งที่มาของยาในผู้สูงอายุที่ศึกษา      พบว่า รับจากสถานีอนามัยบ้านคลองกำลัง ร้อยละ 73.91                                    ส่วนข้อที่ไม่ถูกต้องสูงสุดได้แก่ การรับประทานยาไม่ถูกเวลา ,ไม่ถูกขนาด ร้อยละ 17.87,14.50 ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ

1.   การจ่ายยาในผู้สูงอายุอธิบายให้ผู้สูงอายุเข้าใจ ก่อนรับยากลับบ้าน

2.   คิดวิธีการในการรับประทานยา ก่อนและหลังอาหาร ที่เหมะสมสำหรับผู้สูงอายุ

3.   ให้ความรู้เรื่อง ประโยชน์ และโทษของการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง การใช้ยาอันตราย

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม

 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองบัว .(2553). เอกสารประกอบการนำเสนอรับการนิเทศจาก

               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 19 มกราคม 2553.

นิตยสาร หมอชาวบ้าน. ความรู้เรื่องยาและการใช้ยา 2528. ปีที่ 10 เล่มที่ 78 . กรุงเทพ :

               สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน.

สถานีอนามัยบ้านคลองกำลัง. (2552) . ข้อมูลเพื่อการวางแผน 2552.

 

view

ปฎิทิน

« November 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

สถิติ

เปิดเว็บ23/12/2008
อัพเดท04/11/2019
ผู้เข้าชม460,904
เปิดเพจ548,165

 หน้าแรก

 ติดต่อเรา

view