http://www.kklanamai.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 ข้อมูลทั่วไป

บริการ

ระเบียบ เงินบำรุง
นโยบายรัฐฯด้านส.ธ.
เบิกค่ารักษาพยาบาล
เบิกค่าศึกษา
ตรวจสอบสิทธิ์ทันต
KPI. MIS 3
ส่งJHCIS 43.....
คีย์ บสต.
ค่าป่วยการ อสม.
เยี่ยมบ้าน COC
เคลม... พรบ.จากรถ
JHCISรพ.สต.บ้านโพธิ์
เฝ้าระวังโรค SRRT
รายงานพลังงาน
ยื่นภาษีออนไลน์
ตรวจสอบสิทธิ์
งานวิจัยสาธารณสุข
นวัตกรรมสุขภาพ
ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ
ทดสอบความเร็วเน็ต
ซื้อ,จ้างภาครัฐ( e-GP)
ข่าวสารJHCIS>>
รับ - ส่ง email
สถิติโลกน่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ
คลังความรู้ gotoknow
ค้นงานวิจัย
ตรวจหวยทุกชนิด
ดูแลผู้สูงวัย(LTC. )
รายงานโรค(506)

บุคลากร

บทความทั่วไป

บทความวิทยานิพนธ์

บทความสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

บทความน่าสนใจ


การศึกษาระบบผลิตและคุณภาพน้ำประปาผิวดิน

ชื่องานวิจัย       การศึกษาระบบผลิตและคุณภาพน้ำประปาผิวดินพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

                             อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์

                                A Study on the System and Quality of Soil Surface Water Supply in Nong  Bua  Tambon

                                Administrative Organization Nong Bua district, Nakhon Sawan  Province

ชื่อผู้วิจัย             นายสุวรรณ์   เพ็ชรรัตน์

การศึกษา                 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา                 สิ่งแวดล้อมศึกษา

 

บทคัดย่อ

                           การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์  ห้าแห่งได้แก่  ระบบประปา  บ้านตาลิน บ้านหนองไผ่

บ้านคลองกำลัง  บ้านคลองลาน  และบ้านโคกเจริญ  และเพื่อศึกษาคุณภาพน้ำประปาผิวดิน โดยส่งตัวอย่างน้ำประปาไปตรวจวิเคราะห์  ด้านกายภาพ  ด้านเคมี  และด้านจุลชีววิทยา  ที่สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                          ประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ดูแลระบบประปาในห้าหมู่บ้าน  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองบัว  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์  แบบประเมิน  และการตรวจสอบของห้องทดลองในสภาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                          ผลการวิจัยพบว่า  การปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบประปาทั้งห้าหมู่บ้านอยู่ในระดับต่ำ  โดยมีคะแนน

       เฉลี่ยร้อยละ 42.28  เมื่อทดสอบคุณภาพของน้ำประปาทั้งห้าแห่ง  ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ด้านกายภาพ  และเคมี

          ด้านจุลชีววิทยาไม่ผ่านเกณฑ์  และพบปริมาณแบคทีเรียทุกตัวอย่างที่ส่งตรวจ  และไม่พบปริมาณคลอรีนหลงเหลือ

         ในแหล่งผู้ใช้น้ำทุกระบบประปา

     

ABSTRACT

 

                   The purposes of  this  research were to study the ground – surface  water  supply  production  system  in  five  villages  in  Tambon  Nong  Bua  Administrative  Organization, Nong Bua  district ,  Nakhon Sawan Province , including    Ban  Ta  Lin , Ban Nong  Phai , Ban  Khlong  Kamlang ,  Ban  Khlong  Lan ,and  Ban  Khok  Charoen  ;  and  to  test  the  quality  of  ground – surface  water  supply  in  physical , chemical  and  microbiological  aspects  by  sending  the  water  samples  to  be  tested  at  the  Institute  for  Environment  and  Natural  Resouces , Srinakarinwirot  University.

                   The  target  population  included  the  persons  in  charge  of  taking  care  and  maintenance  of  the  water  supply  systems  in  five  villages  in  Tambon  Nong  Bua  Administrative  Organization , Nakhon  Sawan  Province.  The  instrument  used  were  the  interview  and  the  evaluation  forms ,  and  testing  of  the  laboratory  in  the  Institute  for  Environment  and  Natural  Resouces , Srinakarinwirot  University. The  statistics  used  for  analyzing  the  data  were  the  percentage  and  the  average.

                   The  research  finding  revealed  that  the  person  in  charge  of  taking  care  and  maintenance  of  the  water  supply  systems  in  five  villages.  performd  work  at  the  low  level  with  the  average  score  of  42.28  percent.  When  testing  the  water quality of  all  five  ground – surface  water  supply  systems , it  was  found  the  physical  aspect  met  the  water  supply criterion  of  the Public  Health  Department , while  the  chemical  and  microbiological failed  to  meet  the  criterion ;  and  the  quantity  of  bacteria  was  found  in  all  samples  tested ,  but  no  chlorine  left - over  was  found.

 

                  


ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

                การดำเนินงานระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ชนบท  แต่เดิมมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก่อสร้างและบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่จะให้ประชาชนในชนบทได้บริโภคน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ รัฐบาลแต่ละสมัยจึงทุ่มเทงบประมาณจำนวนมากเพื่อทำโครงการจัดหาน้ำสะอาด โดยการตั้งเป้าหมายให้มีระบบประปาครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เรื่อยมา

               ภายหลังปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 มีการโอนระบบการก่อสร้างประปาและการดูแลระบบประปาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ แต่เนื่องจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่มีภาระกิจงานหลายด้าน  และมีบุคลากรน้อย จึงขาดบุคลากรที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารดูแลระบบประปาที่ก่อสร้างขึ้น ให้ระบบประปาที่มีอยู่  มีผลิตน้ำประปา  ส่งไปยังบ้านประชาชนไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่ม  ด้านการบริหารกิจการระบบประปา  ส่วนใหญ่บริหารงานกันเอง โดยคัดเลือกคณะบุคคลภายในหมู่บ้านขึ้นมาบริหารกิจการของประปา  ซึ่งพบปัญหาการขาดทุน ในหลายแห่ง เพราะมิได้มุ่งเน้นเรื่องกำไรในการบริหารกิจการ และไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำไม่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง  ระบบประปาขาดการดูแลอย่างเป็นระบบ  ซึ่งมักพบปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำประปาไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปา  จากการสำรวจระบบประปาที่ผ่านการรับรองคุณภาพเป็นประปาดื่มได้  ไม่พบคลอรีนในระบบประปาหลายพื้นที่ (เชษฐพันธ์  กาฬแก้ว.  2542  : 11)

                ระบบผลิตน้ำประปาผิวดินในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ที่ดำเนินการอยู่นั้น มีทั้งโอนมาจากหน่วยงานอื่น ได้แก่ จากกรมอนามัย ได้แก่ระบบประปาผิวดินหมู่ที่ 11 บ้านคลองกำลัง และระบบประปาผิวดินหมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่  และจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดจ้างเอง ได้แก่ ระบบประปาผิวดินหมู่ที่ 17 บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน ระบบประปาผิวดินหมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้อย  ระบบประปาผิวดินหมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน ซึ่งระบบที่ได้รับโอนจากกรมอนามัย  มีการดำเนินการก่อสร้างระหว่าง 8 - 10 ปี  และระบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดจ้างเองมีการดำเนินการก่อสร้างมาแล้วระหว่าง 2 - 3 ปี  ซึ่งหลังจากก่อสร้างเสร็จและรับมอบระบบประปาแล้ว จะมีการขยายเขตให้บริการจนมีระยะทางการให้บริการประชาชนคลอบคลุมพื้นที่มากขึ้น  ลักษณะการบริหารจัดการระบบประปาผิวดินทั้งหมด คล้ายกัน กล่าวคือ มีการบริหารงานในรูปคณะ กรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน ซึ่งมีการจัดตั้งกันขึ้นมา ก่อนการเปิดให้บริการจ่ายน้ำ และจ้างผู้ดูแลระบบน้ำประปา จำนวน 1 คน ต่อประปา  1  ที่ มีการระดมเงินเพื่อเป็นทุนในการเริ่มต้นจากประชาชนผู้ใช้น้ำ  เป็นค่าไฟฟ้า  ค่าสารส้ม  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา มีการจัดทำระเบียบข้อบังคับการใช้น้ำประปาขึ้น และมีการส่งผู้ดูแลไปรับอบรมการดูแลระบบประปาตามที่หน่วยงาน ที่สนับสนุนด้านวิชาการ คือกรมทรัพยากรน้ำ และมีการอบรมฟื้นฟู เป็นระยะ ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำที่ได้รับการจัดสรร ในแต่ละปี โดยเฉลี่ย 4 5 ปี  ต่อครั้ง ที่มีการอบรมฟื้นฟู  เนื่องจากการดูแลระบบการผลิตประปามีผู้ดูแล เพียง 1 คน เนื่องจากปัญหาเรื่องงบประมาณในการบริหาร  ผลการสำรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่า หลายแห่งไม่มีการเติมคลอรีนในน้ำประปา สาเหตุอาจมาจากผู้ดูแลระบบประปาและคณะกรรมการบริหารระบบประปาเป็นผู้มีการศึกษาไม่สูงนักและ ไม่มีความรู้ความชำนาญเพียงพอในการดูแลระบบการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน และยังไม่มีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำประปาจากหน่วยงานใดเป็นประจำ  เนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  มีการตรวจคุณภาพน้ำประปาด้านชีวภาพและด้านเคมีบ้างจากสถานีอนามัยบ้านคลองกำลัง เป็นผู้ส่งตรวจ  ตามงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  มีการตรวจการจัดทำบัญชีระบบประปาปีละครั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อตรวจการจัดทำบัญชีเบื้องต้น พบว่ารูปแบบการทำบัญชีแตกต่างกันใน

แต่ละระบบประปาของแต่ละระบบของประปา

              จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การดูแลระบบผลิตน้ำประปาที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันยังประสบปัญหาอยู่ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษาการดูแลระบบประปาของประปาผิวดินที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนา การดำเนินงานระบบประปาผิวดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้น้ำประปาต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

              1. เพื่อศึกษาระบบการผลิตและคุณภาพน้ำประปาผิวดิน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอหนองบัว   จังหวัดนครสวรรค์

                2. เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำประปาทางด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา ของระบบประปาผิวดิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอหนองบัว    จังหวัดนครสวรรค์

 

วิธีดำเนินการวิจัย

               การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ( Descriptive  research) เพื่อศึกษาการดูแลระบบผลิตและคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาผิวดินพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์

 

ประชากรที่ศึกษา

              1.  ระบบการผลิตประปาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้แก่ระบบประปาบ้านตาลิน,บ้านหนองไผ่,บ้านคลองกำลัง,คลองลาน,บ้านโคกเจริญ

                 2. คุณภาพน้ำประปา ทางจุลชีววิทยา ทางด้านเคมี  ด้านกายภาพ

              เก็บตัวอย่างน้ำจากประปาผิวดิน  จากสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตัวอย่างน้ำจากท่อของบ้านผู้ใช้น้ำ

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

                  1. แบบสัมภาษณ์ผู้ดูแลระบบประปา  จำนวน  5 แห่ง  แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

                      1.1 ข้อมูลทั่วไปของระบบประปาได้แก่ ที่ตั้ง จำนวนหลังคาเรือน  กำลังการผลิตแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิต

   1.2 ข้อมูลการดูแลโครงสร้างและระบบ

การผลิต ได้แก่  การดูแลรักษาเครื่องสูบน้ำการเตรียมและความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้  การดูแลรักษาเครื่องจ่ายสารเคมี การดูแลความสะอาดถังตกตะกอน  การระบายตะกอน  การล้างหน้าทราย  การจ่ายคลอรีน  การดูแลรักษาความสะอาดถังน้ำใส  และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ โดยให้คะแนนความถูกต้องในการปฏิบัติ  ค่าคะแนนตั้งแต่ 0 3 คะแนน

               วิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานและการประเมินระบบประปาที่ศึกษา โดยคิดค่าระดับคะแนนการปฏิบัติของผู้ดูแลประปาเป็นอัตราส่วนร้อยละ  แยกเป็นรายข้อ และแปลผลระดับคะแนนการปฏิบัติรายข้อ  ออกเป็น 3 ระดับ  ดังต่อไปนี้

                   - ระดับคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60  ปฏิบัติ        

ระดับต่ำ

              - ระดับคะแนนร้อยละ 60 79 ปฏิบัติระดับพอใช้

              - ระดับคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ปฏิบัติระดับสูง

                   2.  เครื่องมือสำรวจ  (Checklist)

                 สำหรับสังเกตและสัมภาษณ์ ความสมบูรณ์ของโครงสร้างระบบผลิต และการปฏิบัติจริง  ของผู้ดูแลระบบ โดยการให้คะแนนและบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

              3.  การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ด้าน ชีววิทยา  กายภาพ และเคมี

              เก็บตัวอย่างน้ำประปาจะระบบประปาที่ศึกษา รวม 5 แห่ง ๆ ละ 3 ตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านจุลชีววิทยา

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

              เพื่อให้ได้ข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลในขั้นตอนต่อไปนั้น ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้

              1. การดำเนินการเก็บข้อมูล ประชากรระบบผลิตน้ำประปา โดยการสัมภาษณ์ ผู้ดูและระบบประปาที่ศึกษา สำรวจระบบผลิตจากแบบสำรวจ  ให้คะแนนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

                   2.  การเก็บตัวอย่างน้ำ  เพื่อตรวจวิเคราะห์ด้าน ชีวภาพ  ด้านกายภาพ และเคมี  แล้วนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค โดยรายการคุณภาพน้ำและวิธีการตรวจวิเคราะห์ ที่ใช้ ได้แก่การเก็บตัวอย่างน้ำ  เพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านชีวภาพ  ด้านกายภาพ  และเคมี แล้วนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2543 ด้านกายภาพตรวจวิเคราะห์ 3 พารามิเตอร์  ด้านเคมีตรวจวิเคราะห์ 15  พารามิเตอร์ ด้านจุลชีวิทยาตรวจวิเคราะห์ 2 พารามิเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

                ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และแบบสำรวจและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา นำมาตรวจสอบความถูกต้อง  ครบถ้วนของข้อมูล นำข้อมูลมาจัดระเบียบหรือจัดเรียงข้อมูลแต่ละตอน สร้างรหัสนำไปวิเคราะห์ข้อมูล

               1. ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ศึกษา ใช้แจงความถี่ และอัตราส่วนร้อยละ และค่ากลางข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบคำอธิบาย

               2. แบบสำรวจการดูแลระบบการผลิตน้ำประปา นำมาแจงความถี่  ค่าอัตราส่วนร้อยละ หาค่าเฉลี่ย  หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการแจกแจงความถี่ และคำนวณ หาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แล้วนำเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบคำอธิบาย

               3. ข้อมูลคุณภาพน้ำประปาด้าน ชีววิทยา เคมี และกายภาพ นำข้อมูล มาแจงความถี่ และอัตราส่วนร้อยละ แล้วนำเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบคำอธิบาย โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปากรมอนามัย  พ.ศ. 2543

               ระบบผลิตประปาผิวดินทั้งหมดอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งหมด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุน  ซึ่งระบบประปาแต่ละแห่ง มักจะไม่ได้ผลกำไรจากการประกอบการประปาในเขตชนบท   การบริหารกิจการด้วยประชาชนเองมักจะ ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องผลกำไร  ซึ่งผู้บริหารระบบประปา ส่วนใหญ่มักประกอบไปด้วย  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำหมู่บ้านที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน บางแห่งประสบปัญหาการขาดทุน ในการบริหาร  เนื่องจากขาดความพร้อมในการบริหารกิจการ   รวมทั้งขาดงบประมาณในการสนับสนุน และไม่มีหน่วยงานภาคเอกชนสนใจในการทำกิจการนี้  เนื่องจากการลงทุนทำระบบประปาหมู่บ้านในเขตชนบท  พื้นที่ห่างไกลเขตเมือง ไม่สามารถทำกำไรจากคนจนในชนบทได้ การดำเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพน้ำประปาของระบบประปานั้น ๆ  โดยเฉพาะการดำเนิน งานในด้านการดูแลระบบผลิตและคุณภาพน้ำประปาของผู้ดูแล    ซึ่งคณะกรรมการ บริหารระบบประปาแต่ละแห่งจะจ้างเหมาบุคคลในหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล ซึ่งมีข้อจำกัดในการเลือกบุคคลเข้าไปทำหน้าที่นี้    ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาระบบผลิตและคุณภาพน้ำประปาผิวดินพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยเก็บข้อมูลช่วงเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558  โดยคัดเลือกระบบประปาผิวดินในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จำนวน 5  แห่ง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย   แบบสัมภาษณ์ผู้ดูแลระบบประปา แบบสำรวจและประเมินระบบประปาซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูล จากผู้ดูแลระบบประปา และศึกษาคุณภาพน้ำประปาด้าน  กายภาพ เคมี  และชีววิทยา  เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ของคะแนนการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบประปา  คะแนนประเมินผลสภาพโครงสร้างและการปฏิบัติงานจริงของผู้ดูแลระบบประปา จัดแบ่งระบบผลิตประปาออกเป็น กลุ่มที่มีการปฏิบัติงาน ระดับต่ำ  พอใช้  และดี  การวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาของกรมอนามัย พ.ศ. 2543 ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 

 

 

ผลการวิจัย

                 1.การดูแลระบบประปาของผู้ดูแล

                ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ดูแลระบบประปาผิวดินพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ส่วนใหญ่มีคะแนนการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลาในการบำรุงรักษา ระบบผลิตน้ำประปา อยู่ในระดับต่ำ (คะแนนการปฏิบัติงานเฉลี่ยร้อยละ 42.18) และคะแนนประเมินโครงสร้างระบบผลิตและการดูแลบำรุงสภาพระบบอยู่ในระดับต่ำเช่นกัน (คะแนนสภาพระบบประปา เฉลี่ยร้อยละ 46.23) ปัญหาที่พบ ได้แก่ การบำรุงดูแลตามรอบเวลาการบำรุงรักษาระบบ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คู่มือการดูแลระบบประปา กรมทรัพยากรน้ำ กำหนด

                 2. คุณภาพน้ำประปาด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา

              ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพน้ำของระบบประปาผิวดินที่ศึกษาทั้ง 5 แห่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน น้ำประปากรมอนามัย พ.ศ. 2543 โดยมีปัญหาด้านจุลชีววิทยา โดยพบปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟีคัลแบคทีเรีย ทางด้านกายภาพ และเคมีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เกินค่ามาตรฐาน นอกจากปริมาณคลอรีนหลงเหลือ ไม่พบทั้ง 5 แห่ง และเป็นที่น่าสังเกตว่า คุณภาพด้านกายภาพ และเคมีของสถานที่ผลิตกับบริเวณบ้านผู้ใช้น้ำ มีค่าพารามิเตอร์ สูงกว่า บริเวณแหล่งผลิตประปา ซึ่งอาจแสดงว่ามีการปนเปื้อนจากแหล่งน้ำภายนอกเข้าไปสู่เส้นท่อในระบบประปา ได้

 

ข้อเสนอแนะ

                 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

                   ข้อเสนะจากการวิจัย

               1. ระบบผลิตน้ำประปาผิวดินประสบปัญหาด้านการดูแลบำรุงรักษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ควรให้การสนับสนุนด้านความรู้ สำหรับผู้ดูแลระบบประปา โดยการเชิญผู้ที่มีความรู้ด้านระบบประปา เป็นผู้ให้ความรู้ด้านวิชาการ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์ ณ จุดผลิตประปารวมทั้งเป็นหน่วยงานที่จะประสานงานในการส่งตรวจวิเคราะห์หาคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ กับหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

                2.  การจัดสร้างระบบประปาแต่ละแห่งควรออกแบบให้ระบบผลิตมีกำลังผลิตที่จะ รองรับการเพิ่มขึ้นของประชากร ของชุมชนได้ โดยคำนวณจำความต้องการผู้ใช้น้ำในปัจจุบันและคาดการณ์ ในอนาคตด้วย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

              3.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการ ตรวจ นิเทศให้คำแนะนำ  กับคณะกรรมการบริหารประปา และผู้ดูแลระบบประปา อย่างต่อเนื่อง  และควรส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้ใช้น้ำได้ร่วมกันตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปา และการปฎิบัติงานของผู้ดูแลระบบ ว่าถูกต้องโปร่งใสเพียงใด

           4.  หลังการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแล้วเสร็จ  ควรมีการโอนให้คณะกรรมการบริหารกิจการประปาของหมู่บ้าน เพื่อบริหารระบบประปาต่อไป โดยหน่วยงานที่สนับสนุนการก่อสร้าง ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  จึงควรมีการให้ความรู้กับผู้ดูแลระบบประปา  และคณะกรรมการ บริหารกิจการประปาพร้อมกัน รวมทั้งการจัดคู่มือในการดูแลบำรุงรักษาระบบประปา โดยเน้นการบำรุงรักษาการจ่าย

คลอรีนมีการจัดทำคู่มือในการบำรุงรักษาเครื่องจ่ายคลอรีน และการควบคุมคุณภาพน้ำเบื้องต้น ณ จุดผลิตระบบประปาเบื้องต้น ได้แก่ ชุดตรวจหาคลอรีนหลงเหลือในน้ำประปา  และมีการจัดหาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างง่าย  พร้อมทั้งคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบประปา เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
   

                   ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป

               1. ศึกษาความรู้ทัศคติ ของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาและผู้ดูแลระบบผลิตน้ำประปา เพื่อพัฒนาทักษะความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบ

             2.  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบประปา และการบำรุงรักษาระบบประปาของผู้ดูแลทั้งหมด

 


 

บรรณานุกรม

กองประปาชนบทกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข.  (2544).  คู่มือผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่.

                  กรุงเทพมหานคร  :  กองประปาชนบท.

กรมควบคุมมลพิษ.  (2552).  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค.  (ออน ไลน์)  แหล่งที่มา

   http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_water01.html. 

เชษฐพันธุ์   กาฬแก้ว.  (2542). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบประปาหมู่บ้านผิวดินกรมอนามัย.

                   วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.  สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.                              

เชษฐพันธุ์   กาฬแก้ว.  (2545).  การประปาขอนแก่น  :  มหาวิทยาลัยของแก่น.

สำนักบริหารจัดการน้ำ.  (2547).  คู่มือควบคุมการผลิตน้ำประปาระบบประปาผิวดินรูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ. 

กรุงเทพฯ:  กรมทรัพยากรน้ำ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

 

 

                

view

ปฎิทิน

« November 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

สถิติ

เปิดเว็บ23/12/2008
อัพเดท04/11/2019
ผู้เข้าชม460,899
เปิดเพจ548,160

 หน้าแรก

 ติดต่อเรา

view